Vad är definition av stark? / The definition of strong?

Vad innebär det att vara stark? När är man stark? Finns det mått man kan gå efter? / What does it mean to be strong? When are you strong? Is there measurement to go by?

Om man lyfter 100 kg i mark, squatar över 100 kg, bänkpressar över 60 kg, är man stark då? / If you lift 100 kg in deadlift, squat over 100 kg, bench press over 60 kg – are you strong then?

Eller gäller det att orka lyfta, squata eller bänk x gånger sin kroppsvikt? / Or is it to have the power to lift, squat, bench x times your own body weight?

Eller kan människor vara starka oavsett om den ena tar 150 kg i mark och den andra 50 kg i mark?
Är stark bara en fråga bestämd av varje person? Om det är så att varje person kan bestämma vad stark är, har den då rätt att lägga sin definition av stark på en annan människa? Bör man ha olika definitioner för olika människor?/ Or can a person be strong regardless if one takes 150 kg in deadlifts and the other 50 kg? Is strong defined by every single person? If it is do that every single person can define strong, has then you the right to put your definition on an other person? Should the definition be different for different persons?

Sen är det olika på stark fysiskt och starkt mentalt eller är de sammankopplade på något sätt? Är människor som är starka fysiskt, starkare mental? Är människor som är starka mental starka fysiskt? Hjälper de varandra att skapa en starkare människa totalt sett? / Also, it it difference between physical and mentally strong or are they linked together? Are people that are strong physical, strong mentally? Are people that are strong mentally, strong physical? Do they help each other to create a stronger person in total?
image

Hur definierar man dessutom mentalt stark? Måste man gå genom olika saker i livet som härdar en för att bli stark? Eller kan vissa människor vara starka mentalt från födseln? / How do you define mentally strong? Do you have to go through stuff that hardens you to become strong? Or are some people born strong?

Jag har inga svar på detta alls, jag vet inte vad som definierar en stark människa, iaf inte mentalt. Fysiskt är det lättare, för där kan jag gå efter vikter, sen tror jag de kan vara olika vikter för olika människor. När det kommer till mental så kan jag inte definiera vad det innebär att vara starkt mentalt, men kan nog känna igen en mentalt stark människa. Sen tror jag inte att människor är starka jämnt, ibland är vi svaga både fysiskt och mentalt vilket är okej! De svaga stunderna tror jag gör oss starkare på alla sätt och vis. / I do not have any answers to this, I do not know what defines a strong persons, not mentally at least. Physically it is easier, cause there I can go my weights, but then I think that it should be different weights for different persons. When it comes to mental, I can define what it means to be mental strong but I can recognise a mentally strong person. I don’t think that people are always strong, sometime we are weak bot physical and mentally – and that is okej! The weaker moments, I think, makes us stronger in every way.
image

Det jag vet är att jag har massa starka människor runt mig, även om de inte alltid tror/tycker att de är starka både mentalt och fysiskt, men jag ser dem som det! För mig spelar det ingen roll om en människa tar 150 kg eller 50 kg i mark/backsquat/bänk för att jag anser att styrka är individuellt. Alla människor kommer inte kunna ta 150 kg, men det gör dem inte svag utan för dem är  de starka när de klarar kanske 30 kg om vi pratar viktmässigt. Sen ändras måttet för styrka för att man blir starkare, men om en människa inte utvecklas och blir starkare betyder det inte att den personen inte är stark. Det betyder att de är så starka som de kan bli eller vill bli och det är en styrka i sig / What I know is that I have a lot of strong people around me, even if they don’t always think this, but I know they are. For me it doesn’t matter if you take 150 or 50 kg cause I think strength is individual. Not everyone will be able to take 150 kg, but that doesn’t make them weak, for them strong is to take 30 kg. But the measurement for strong need to change with the person as the person grows, but doesn’t make someone weak if they don’t become stronger. That just means that they are as strong as they can become and that is a strength in its own. 

Mentalt så har jag väldigt starka individer runt mig, visst de är inte starka 100 % av tiden men det är ingen enligt mig. Bara för man har svaga stunder innebär det inte att man inte är stark. Alla jag känner är dessutom starka på olika sätt vilket gör att tillsammans bilder de en helhet. Det gör oss även kompatibla att stötta i olika lägen och på olika sätt när en annan person är mindre stark för stunden. / Mentally I have very strong individuals around me, sure they are not strong 100% of the time but so is no one according to me. Just because you have weaker moments doesn’t make you not strong. Everyone I know are strong in their own way, together they create a full strong picture. Being mentally strong in different ways also makes us able to support in different times and in different ways.
image

När det kommer till mig själv så anser jag mig inte vara kopplet stark ännu fysiskt, för jag har inte nått det vikter jag vill nå eller klarat vissa övningar. Visst jag är stark fysiskt men jag är inte så stark som jag vill vara, kan dock inte kalla mig för svag utan anser mig vara i limbo mittmellan. Mentalt så vet jag att jag är stark, jag definierar mig själv som stark mentalt för jag vet att jag klarar det mesta som kommer min väg. Sen är jag absolut inte alltid stark och har svagare stunder, ibland riktigt svaga stunder där jag inte all känner mig särskilt stark. Men dessa svaga stunder hjälper mig att  utvecklas till en ännu starkare människa mentalt. Jag tror även att min mental styrka hjälper mig bli fysiskt starkare samt att min fysiska styrka hjälper mig att bli starkare mental, tillsammans bilder det en helhet av styrka! / If I talk about myself, I do not consider myself 100 % strong physical cause I haven’t reach the weights I want or done certain exercises. Sure, I am strong but not as strong as I want to be, but I can’t call myself weak – I see myself somewhere in between. Mentally I am strong, I define myself as strong cause I know that I can handle almost anything that comes my way. That doesn’t mean that I am always strong, I have weak moments, sometime really weak moments when I do not feel strong at all. But these weak moments help me become an even stronger person mentally. I also think that my mentally strongness helps me become physical stronger and that my physical strength helps me become mentally stronger. Together my mental and physical strength becomes an complete strongness. 
image

Vad anser du? Vad gör en människa stark? / What do you think? What does a human strong?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: